Ενημέρωση για θέματα φοίτησης

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η τακτική φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας.

Για κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα

 (π.χ. αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες, πεντάωρο 5 απουσίες, κλπ)

Ο μαθητής, όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου  (εθνικές γιορτές, επισκέψεις, περιπάτους κλπ),  παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 της Υπουργικής απόφασης  10645/22-1-2018, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ο μη υπολογισμός των απουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, οπότε πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Οι γονείς – κηδεμόνες ενημερώνουν τηλεφωνικά το σχολείο την ημέρα που απουσιάζει ο μαθητής/ρια.

Επιπλέον, το σχολείο ενημερώνει ηλεκτρονικά για τον αριθμό των απουσιών τους γονείς, σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες. Μετά την πρώτη ενημέρωση οι γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες κάθε μήνα, εφόσον υπάρξει μεταβολή στον συνολικό αριθμό των απουσιών.

 Για κάθε απορία επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του τμήματος.

 Επαρκής  Φοίτηση

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής Φοίτηση

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται όταν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις  εκατόν δεκατέσσερις (114).

!!!  Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη.

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής

Έγκαιρη πρωινή προσέλευση

Έγκαιρη προσέλευση στην τάξη

Σε ειδικές περιπτώσεις, παίρνουν οι μαθητές άδεια εισόδου στην τάξη από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή

Άδεια εξόδου από το σχολείο παίρνουν οι μαθητές μόνο από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή και φεύγουν απαραίτητα με την έγκριση και συνοδεία του κηδεμόνα.

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να δέχεται σε μία (1)  διδακτική ώρα  την εβδομάδα  κατά την οποία  δεν έχει μάθημα. τους κηδεμόνες των μαθητών.

Βέβαια δίνεται στη διάρκεια όλης της χρονιάς η δυνατότητα στους κηδεμόνες να επισκέπτονται ελεύθερα το σχολείο για την  ενημέρωση της φοίτησης και επίδοσης των μαθητών, οποιαδήποτε άλλη ώρα και μέρα τους διευκολύνει αν και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους καλό θα ήταν μετά από συνεννόηση.

Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Παράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεάζουν την επίδοση ή την εν γένει συμπεριφορά των παιδιών τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

1ο τετράμηνο από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α΄

Α1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Α2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

Α3) Ιστορία.

Α4) Μαθηματικά.

Α5) Φυσική.

Α6) Βιολογία.

Α7) Αγγλικά.

Β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

 Ομάδα Β΄

Β1) Γεωλογία-Γεωγραφία.

Β2) Χημεία.

Β3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

Β4) Θρησκευτικά.

Β5)   Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Β6) Τεχνολογία – Πληροφορική.

Β7)  Οικιακή Οικονομία.

Γ)  Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ′) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

 Ομάδα Γ΄

Γ1) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

Γ2) Φυσική Αγωγή.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

γίνεται  με:

Την καθημερινή προφορική εξέταση (συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία)

Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

Τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες (διαγωνίσματα)

Τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σπίτι ή στο σχολείο

Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου

ωριαίες γραπτές δοκιμασίες :

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα.

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′  ( των παραπάνω περιπτώσεων α και β, αντίστοιχα),  διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου.

Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β′ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ (Μουσική-Καλλιτεχνικά-Φυσική Αγωγή) δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα.

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

β) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα ή ανακεφαλαίωση.

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις γίνονται μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α’  και διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου».

Διάρκεια  γραπτών  εξετάσεων

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.

 Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εξέταση αυτή θέμα.».

Απόντες από τις εξετάσεις

α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

β) Μαθητές  που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α’ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.».

Πότε προάγεται ο μαθητής στην επόμενη τάξη- Παραπομπή για τον Σεπτέμβριο

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

1) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

2) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′  οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη, 

Δείτε εδώ την ενημέρωση για τους μαθητές της Α΄  Γυμνασίου  που έγινε στις 10-10-22